Home / Trúc Vy Hochay (page 2)

Trúc Vy Hochay

Học ngữ pháp TOEIC – Unit 16: have và have got – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-16-have-va-have-got-hoc-hay-321.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 16: have và have got – HocHay – Have got và has got có hình thức ở thì htht: have/has + V3/-ed. Mặc dù ở trong hình thức của thì hoàn thành nhưng chúng lại diễn đạt ý nghĩa …

Xem Blog

Học ngữ pháp TOEIC – Unit 15: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Học hay

Xem thêm tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-15-qua-khu-hoan-thanh-tiep-dien-hoc-hay-320.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 15: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn – HocHay 1. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: – Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous) được dùng để diễn tả một hành …

Xem Blog

Học ngữ pháp TOEIC – Unit 11: for and since when…? and how long…? – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-11-for-and-since-when-and-how-long-hoc-hay-314.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 11: for and since when…? and how long…? – HocHay 1. For – since – Chúng ta dùng for và since để nói khoảng thời gian mà một việc gì đó diễn ra. – For được dùng để diễn tả một …

Xem Blog

Tổng hợp ngữ pháp pháp TOEIC – Unit 10: How long have you been…? – Học hay

xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-10-how-long-have-you-been-hoc-hay-313.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 10: How long have you been…? – HocHay 1. Hãy xem ví dụ dưới đây: Dan and Kate are married. They got married exactly 20 years ago, so today is their 20th wedding anniversary. They have been married for …

Xem Blog

Hướng dẫn học ngữ pháp TOEIC Hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-9-hien-tai-hoan-thanh-va-hoan-thanh-tiep-dien-hoc-hay-312.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 9: Hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn – HocHay Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect and present perfect continuous): 2 thì này rất dễ bị nhầm lẫn với …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 8: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-8-hien-tai-hoan-thanh-tiep-dien-hoc-hay-311.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 8: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – HocHay 1. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn (the present perfect continuos hay present perfect progressive) mô …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 7: Thì hiện tại hoàn thành – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-7-hien-tai-hoan-thanh-present-perfect-hoc-hay-310.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 7: Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – HocHay 1. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành (the present perfect tense) Ví dụ Thì hiện tại hoàn thành được dùng …

Xem Blog

Học ngữ pháp TOEIC – Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-6-qua-khu-tiep-dien-past-continuous-hoc-hay-309.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 6: Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – HocHay 1. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn: Cách dùng quá khứ tiếp diễn (the past continuous) Ví dụ Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn …

Xem Blog