Home / Giáo dục

Giáo dục

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 1 (P1)

Cơ quan cấu âm Articulators above the larynx       The Tongue                          Lưỡi     Tip                                               đầu lưỡi   Blade                                          mặt lưỡi   Front                                          phần trước lưỡi   Back                                           phần sau lưỡi   Root                                            gốc lưỡi         Articulators above the larynx                             Bộ phận cấu âm bên …

Xem Blog